Leveringsvoorwaarden Zenid.net

Door het aangaan van een relatie met Zenid zijn alle betrekkingen tussen Zenid en haar cliënten onderworpen aan deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.


1. Definities

 • Zenid.net Webhosting, leverancier van de producten en/of diensten, hierna te noemen “Zenid”.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Zenid en opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Zenid wordt gesloten.
 • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of elektronisch, van levering van één of meer producten of diensten van Zenid.

2. Toepassingen

 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Zenid.
 • Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Zenid niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Zenid gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Zenid schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
 • Een aanbieding of offerte gedaan door Zenid heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 • Op maat geassembleerde computer systemen en/of serversystemen en/of software licenties kunnen na acceptatie van een offerte niet meer worden geannuleerd.
 • De ingangsdatum van een ondertekend contract geaccepteerd door zowel Zenid als door de klant bedraagt 10 dagen na dagtekening indien men geen specifieke ingangsdatum in het contract heeft opgenomen.
 • Aanbieding en acceptatie van andersvormige overeenkomsten geschiedt conform het bepaalde daaromtrent in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, voor zover daarvoor geen aanvullende bepalingen in de overeenkomst zijn opgenomen.

4. Aanvang van de overeenkomst

 • Een overeenkomst (betreffende hosting) komt tot stand op de dag waarop aan de volgende voorwaarde is voldaan: Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te worden en per elektronische mail, per reguliere post of per fax in het bezit te komen van Zenid. Bij verzenden gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden. Nadat de opdrachtgever het aan Zenid verschuldigde bedrag heeft betaald, zal de opdrachtgever de volledige beschikking krijgen over het account, mits de opdrachtgever de aard van gebruik staaft op de artikelen van toepassing.
 • Een overeenkomst houdende de registratie/verhuizing van domeinnamen komt slechts tot stand indien de domeinnaam beschikbaar is ter registratie/verhuizing en zulks door Zenid kenbaar is gemaakt, onder voorbehoud van fouten in de mededelingen hieromtrent.
 • Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Duur en beëindiging

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 • De overeenkomst kan schriftelijk en digitaal worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst niet drie maanden voor het einde van het contract wordt opgezegd zal de overeenkomst stilzwijgend voor nog een periode van één jaar worden verlengd.
 • Zenid kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Zenid niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 • Zenid heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 • Indien uw account wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van uw account worden verwijderd (data/ websites/ emailadressen, -aliassen en mailinglists)
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Zenid het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de gebruiker te beboeten tegen EUR. 250 indien:
  – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving
  – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
  – opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden
  – opdrachtgever pornografische materialen opslaat op het account
  – opdrachtgever bezoekers de gelegenheid geeft om illegale software (warez/mp3s etc.) te downloaden vanaf het account.
  – opdrachtgever op welke manier dan ook illegale content aanbiedt.

6. Algemene reglementen voor afgenomen diensten

 • Aan deze reglementen moet ten aller tijden voldaan worden. Niet alleen de opdrachtgever, maar ook elke andere persoon die gebruik maakt van de diensten van Zenid heeft zich te houden aan de volgende reglementen.
 • Het is opdrachtgever expliciet niet toegestaan illegale programma’s (warez) uploaden naar het account of verspreiden via e-mail.
 • Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien de datalimiet overschreden wordt, heeft Zenid het recht de overschrijdende
  hoeveelheid te factureren tegen EUR 0,05 per Megabyte opslagdata per maand.
 • Er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op onze verbinding dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien de dataverkeerlimiet ernstig overschreden wordt, heeft Zenid het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 2,00 per Gigabyte.
 • De loginname en password zijn persoonlijk. Onder geen enkele voorwaarden mag deze informatie verspreid worden aan derden, waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat zij misbruik zullen maken van het account. In elk geval blijft opdrachtgever aansprakelijk voor de gedragingen ten aanzien van het account.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan serverprocessen in te laden die verder reiken dan datgeen redelijkerwijs voor het functioneren van een website nodig geacht kan worden. Expliciet verboden zijn ondermeer IRC gerelateerde
  services.
 • Uw virtual hosting account mag niet significant meer systeembronnen opeisen dan overige hosting accounts op de betreffende webserver, tenzij anders overeengekomen.
 • De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de “Netiquette” [de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan).
 • Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en
  gedragingen:  – spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde
  inhoud;
  – inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  – het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en of beelden geluidsmateriaal, waaronder in ieder geval kinderpornografie;
  – seksuele intimidatie of het op andere wijze storen van personen;
  – hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet
 • De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Zenid, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het
  is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Zenid toegestane verbinding met het systeem bestaat. Het is de klant verboden processen te laten lopen, waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Zenid, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt op het systeem, terwijl de
  klant geen directe verbinding heeft met het systeem.
 • Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Zenid hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website en/of homepage te laten
  ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
 • Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
 • Zenid is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Zenid. Met name is Zenid niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is
  van:
  –  onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet,
  –  de “Millenniumproblematiek” bij Zenid of derden,
  –  een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant,
  –  handelingen van andere klanten of internetgebruikers,
  –  wijzigingen in software, log-in procedure, account, E-mailadressen en IP adressen.
 • Zenid is gerechtigd ten alle tijden wijzigingen aan te brengen in de software, de log-in procedure, het account, in de E-mail adressen en in de IP adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Zenid ontstaat. Zenid zal in deze de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Deze zullen ruim van te voren (> 2 weken) gepubliceerd worden op het doorvoor bedoelde kanaal: onze website. Deze periode kan ingekort worden, indien dit noodzakelijk is voor het correct en volledig blijven functioneren van de door de opdrachtgever afgenomen diensten en/of
  producten.

7. Levering en leveringstijd

 • Activering van een website of hostingaccount geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht, de ontvangst van het verschuldigde bedrag uit hoofde van de eerste factuur of nadat een overeenkomst is aangegaan.
 • Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Zenid zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 


8. Overmacht

 • Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 • Zenid is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

9. Prijzen

 • Alle in de website / advertentie genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • Zenid heeft het recht de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging indien het een onevenredige prijsverhoging betreft, doch het huidige contract blijft geldig tot het einde van de initiële periode.

10. Betalingsvoorwaarden

 • De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
 • De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 • De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling, tenzij in de overeenkomst anders vermeld, in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan
  per factuur, zo niet behoudt Zenid het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten wordt per afgesproken betalingstermijn vooraf gefactureerd/geïncasseerd.
 • Zenid stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig, verstaan als: binnen de op de factuur gespecificeerde periode, heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien de opdrachtgever in verzuim is na de
  eerste herinnering dan kan Zenid de opgeslagen data verwijderen en de domeinnaam vrij geven. Tevens kan Zenid in dit geval gerechtelijke stappen ondernemen en derden inschakelen die bevoegd zijn het geld te incasseren. Hieruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen de wettelijke rente, worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 • Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Zenid kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal
  Zenid een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 • Elke op het eerst volgende betaling zal jaarlijks geschieden, tenzij expliciet anders aangegeven.

11. Eigendomsvoorbehoud

 • Het door Zenid vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Zenid. Indien Zenid verminking signaleert zonder daarvoor toestemming te hebben verleend, behoudt Zenid zich het recht voor, de rechten aan de opdrachtgever te verkopen, of herstel tot oorspronkelijke staat te eisen, of het verminkte product definitief te verwijderen.
 • Zenid is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Zenid weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Zenid kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor
  welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Zenid of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Zenid.

12. Aansprakelijkheid

 • Zenid behoudt geen reserve kopieën van de data of instellingen die de opdrachtgever heeft ge-upload naar de server. De opdrachtgever dient belangrijke informatie zelf te waarborgen.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Zenid slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Zenid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende
  schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart Zenid voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan
  opdrachtgever geleverde producten en diensten van Zenid.
 • Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Zenid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het
  verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Zenid is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 • Zenid is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Zenid mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze
  voorwaarden.
 • Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct, al dan niet schriftelijk, mede te delen aan Zenid. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Zenid
  als gevolg daarvan lijdt.
 • Het internet verkeer bij Zenid gaat via landlijnen. Mocht de verbinding ondanks de uptime garantie van onze leverancier onverhoopt lange tijd onderbroken worden door vernieling, storing bij de lijnen of andere zaken, dan kan Zenid nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Afhankelijk van de gekozen servicevorm (SLA) bestaat de mogelijkheid om een deel van de periodieke vergoeding terug te vorderen. Zenid zal ten alle tijden alles op alles zetten om in samenwerking met de leverancier de verbinding weer tot stand te brengen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling.

 • Zenid heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Zenid niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Zenid zal opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Zenid kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Zenid gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.
 • Bij gegoede twijfel omtrent de rechtmatigheid van het gebruik van de door Zenid ter beschikking gestelde diensten behoudt Zenid het recht de levering op te schorten tot uitspraak ter zake van een Nederlandse rechter volgt.
 • Zenid heeft ten aller tijde het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
 • Zenid behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Eventueel kunnen partijen overeenkomen de overeenkomst onder huidige titel te doen voortzetten met behoud van de intiële voorwaarden.
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Zenid en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.

© 2016 Zenid.net / webdesign & photography by 3DG-RECLAME.nl

back to top